[เพิ่มเติม]เรื่องปรับปรุงระบบร้านค้า (12เดือน2วัน 09:35 ซ่อมแซม)

――เพิ่มเติมดังต่อไปนี้――――

สิ้นสุด: 2 ธันวาคม 13:45 น.

ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

――เพิ่มเติมดังต่อไปนี้――――

ประกาศจากทีมงานอิลูน่าออนไลน์

▼วันเวลา
เริ่ม: 2 ธันวาคม 13:00 น.
สิ้นสุด: 2 ธันวาคม 14:00 น.

▼รายละเอียดการปรับปรุงระบบ
-ปรับปรุงระบบในร้านค้า

*ในระหว่างการปรับปรุงระบบ ระบบในร้านค้าทั้งหมดจะใช้ไม่ได้ชั่วคราว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ