ข้อตกลงในการใช้งาน

เกม [อิลูน่าออนไลน์] คือบริการข้อมูลสำหรับแอ็พพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS โดยบริษัท Asobimo
ข้อตกลงดังกล่าวครอบคลุมถึงการใช้งานทุกรูปแบบของบริการซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ใช้บริการเอง
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ติดตั้งแอ็พพลิเคชั่นแล้ว จะถือว่าผู้ใช้บริการอ่านและยอมรับข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว
และแม้ในกรณีที่มีบุคคลอื่นนอกเหนือจากตัวผู้ใช้บริการได้ใช้บริการแอ็พพลิเคชั่นที่ผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของอยู่ จะถือว่าผู้ใช้บริการได้อนุญาตและยอมรับข้อตกลงของทางเราเรียบร้อยแล้ว

ข้อที่ 1 (การสมัครสมาชิก)

1.นับตั้งแต่ที่ผู้ใช้บริการดาวน์โหลดแอ็พพลิเคชั่นและเริ่มใช้งาน จะถือผู้ใช้บริการยอมรับข้อตกลงในการลงทะเบียนสมาชิกเรียบร้อยแล้ว
2.ผลการคัดเลือกการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ หากกรณีที่ผู้ลงทะเบียนมีเงื่อนไขตรงกับข้อความด้านล่างอย่างใดอย่างหนึ่ง จะถือว่าการลงทะเบียนดังกล่าวไม่ได้รับการอนุมัติ และทางบริษัทจะไม่รับพิจารณาหรืออนุมัติไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
a.ในกรณีที่ทางบริษัททราบการว่าลงทะเบียนของสมาชิก ได้ทำการปลอมแปลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตนเอง
b.ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนถูกระงับการใช้บริการระยะหนึ่งเนื่องจากการฝ่าฝืนข้อตกลงของทางบริษัท หรือเคยโดนระงับการใช้งานถาวรมาก่อน
c.นอกเหนือจากรายละเอียดในข้อ a.และ b.จะเป็นกรณีที่ทางบริษัทได้ตัดสินว่าการยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเป็นสมาชิกของผู้สมัครไม่เหมาะสมอย่างเห็นได้ชัด

ข้อที่ 2 (ค่าบริการ)

1.นอกเหนือจากบริการและข้อมูลบางส่วนภายในเกมแล้ว ผู้เล่นสามารถเล่นได้โดยไม่เสียค่าบริการ
2.การให้บริการข้อมูลของบริการนี้ มีแบบปลอดค่าบริการรายเดือนและแบบคอร์สค่าบริการรายเดือนที่แสดงบนหน้าจอร้านค้า
3.บริการนี้อาจมีกรณีที่ไม่สามารถใช้งานได้อันเนื่องจากการปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์และสภาพการเชื่อมต่อเครือข่ายข้อมูล
4.ในการดาวน์โหลดแอ็พพลิเคชั่นและสื่้อสารข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเล่นเกมนี้ จะเกิดค่าบริการการสื่อสารข้อมูลจากผู้ให้บริการเครือข่ายแยกต่างหากจากค่าบริการข้อมูลของเกม ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านใช้บริการการสื่อสารข้อมูลแบบไม่จำกัดปริมาณในราคาค่าบริการคงที่ของผู้ให้บริการเครือข่าย
5.กรณีที่ทางบริษัทต้องแสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายของผู้ใช้บริการนอกเหนือจากข้อบังคับตามกฎหมาย (ยกเว้นความเสียหายอันเกิดจากการกระทำโดยเจตนาของบริษัทหรือความเสียหายที่รุนแรงมาก) มูลค่ารวมสูงสุดของค่าชดเชยความเสียหายที่ทางบริษัทจะต้องรับผิดชอบชดใช้ให้แก่ผู้ใช้บริการ คือเท่ากับค่าบริการรวมทั้งหมดที่่ทางผู้เล่นชำระเพื่อซื้อสินค้าและบริการของทางบริษัทในเดือนก่อนหน้านั้น
6.การซื้อสินค้าและบริการภายในเกมของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้มีสิทธิ์ปกครองบุตรหรือผู้ปกครองของผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และในกรณีผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะได้ตกลงซื้อสิ้นค้าและบริการภายในเกม จะถือว่าผู้มีสิทธิ์ปกครองบุตรหรือผู้ปกครองของผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

ข้อที่ 2 ข้อ 1 ย่อย (เหรียญ)

1.สมาชิกสามารถได้รับคอนเทนต์แยกต่างหาก (เช่น ไอเท็มต่างๆ) ภายในบริการนี้ได้ โดยการเติมเหรียญลงในบัญชีผู้ใช้ของตนตามวิธีการที่ถูกกำหนดไว้ แล้วใช้งานเหรียญที่เติม
2.สมาชิกสามารถเติมเหรียญเข้าบัญชีผู้ใช้ของสมาชิกตามมูลค่าที่เทียบเท่าได้ โดยชำระค่าคอนเทนต์แยกต่างหาก หรือค่าบริการที่แสดงอยู่บนหน้าจอของแต่ละร้านค้า
3.สมาชิกสามารถหาสินค้าที่เป็นคอนเทนต์แยกต่างหากมาไว้ในครอบครองได้ โดยการกำหนดจำนวนเหรียญที่ต้องการใช้งาน ให้เท่ากับจำนวนเหรียญที่จำเป็นต่อการหามาไว้ในครอบครองสำหรับคอนเทนต์แยกต่างหาก แล้วใช้เหรียญ หลังจากที่ระบบจะยืนยันได้ว่าแล้วจำนวนเหรียญที่จำเป็นต่อการหามาไว้ในครอบครองอยู่ภายในขอบเขตยอดคงเหลือเหรียญของผู้ใช้บริการ เหรียญจะถูกหักจากยอดคงเหลือในบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้บริการตามจำนวน และยอดคงเหลือจะได้รับการปรับปรุงข้อมูล ผู้ใช้บริการไม่สามารถยกเลิกการใช้งานเหรียญที่ได้ถูกใช้งานไปแล้วได้ และไม่สามารถขอคืนคอนเทนต์แยกต่างหากที่ได้รับไปแล้วได้ ยกเว้นกรณีที่มีข้อกำหนดเฉพาะตามกฎหมาย หรือกรณีที่ทางบริษัทได้กำหนดกฎเกณฑ์อื่นไว้
4.เหรียญเป็นสิ่งเฉพาะสำหรับบัญชีผู้ใช้ของสมาชิกแต่ละราย ผู้ใช้ไม่สามารถโอน ให้ยืม ซื้อขาย หรือเปลี่ยนชื่อเพื่อมอบให้แก่บัญชีผู้ใช้อื่นได้ และแม้ว่าผู้ใช้บริการจะเป็่นบุคคลเดียวกันก็ไม่สามารถรวบรวมเหรียญจากต่างบัญชีผู้ใช้มาใช้งานร่วมกันได้
5.อายุการใช้งานเหรียญ คือภายใน180วันนับตั้งแต่วันที่ทำการเติมเหรียญ ภายหลังจากเลยกำหนดอายุการใช้งาน เหรียญนั้นจะหมดอายุ สมาชิกจะไม่สามารถเรียกคืน ใช้งานหรือนำเหรียญนั้นกลับมาใช้ใหม่ได้อีก
6.สมาชิกสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับยอดคงเหลือ ประวัติการซื้อ ประวัติการใช้งานเหรียญภายในขอบเขตระยะเวลาหนึ่งได้ทุกเมื่อที่หน้าจอประวัติการใช้งานซึ่งทางบริษัทจัดทำ จะไม่มีการแจ้งข้อมูลอื่นใดจากทางบริษัทนอกเหนือไปจากหน้าจอประวัติการใช้งาน ยกเว้นกรณีที่ทางบริษัทกำหนดกฎเกณฑ์เฉพาะอื่น
7.เหรียญเป็นบริการที่รวมอยู่ภายในบัญชีผู้ใช้ของสมาชิก ไม่สามารถยกเลิกเฉพาะการใช้งานเหรียญได้

ข้อที่ 3 (การยกเลิกการใช้บริการ)

1.สมาชิกสามารถยกเลิกสัญญาการใช้บริการนี้ได้ทุกเมื่อ โดยการยื่นขอลบการลงทะเบียนสมาชิกกับทางบริษัท ตามวิธีการที่ได้ถูกกำหนดเอาไว้
2.ทางบริษัทอาจทำการลบข้อมูลตัวละครและข้อมูลการลงทะเบียนบางส่วนหรือทั้งหมดของสมาชิก ในกรณีที่ไม่มีการชำระค่าบริการข้อมูล ซื้อคอนเทนต์แยกต่างหาก หรือไม่ได้ล็อกอินต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาเกิน 180วัน

ข้อที่ 4 (การระงับการใช้บริการ)

1.ในกรณีที่ทางบริษัทเห็นว่าสมาชิกเข้าข่ายเกณฑ์ที่ระบุด้านล่างอย่างใดอย่างหนึ่ง ทางบริษัทสามารถระงับการใช้บริการของสมาชิกได้ทันที
a.ฝ่าฝืนข้อตกลงในการใช้งานนี้หรือมีท่าทีจะฝ่าฝืน
b.ทางบริษัทเห็นว่าเข้าข่ายละเมิดข้อห้ามที่มีกำหนดไว้ในข้อตกลงนี้
c.กรณีที่ทางบริษัทเห็นว่าเป็นอุปสรรคกีดขวางต่อการดำเนินงานของทางบริษัท
d.กรณีที่เกิดความเสียหายจากการใช้บริการ หรือการใช้บริการโดยทุจริตของบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการรั่วไหลของไอดี หรือรหัสผ่านสำหรับอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการ Android ที่เกิดจากความไม่ระมัดระวังในการควบคุมจัดการของผู้ใช้บริการ
2.ในกรณีที่สมาชิกผู้เดียวทำการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้มากกว่าหนึ่งบัญชี และผู้ใช้บริการผู้นั้นฝ่าฝืนข้อตกลงข้างต้น จนเป็นเหตุให้ถูกระงับการใช้งานบัญชีผู้ใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่ง ทางบริษัทสามารถระงับการใช้งานบัญชีผู้ใช้ทั้งหมดของผู้ใช้บริการรายนั้นได้

ข้อที่ 5 (การสนับสนุน)

1.เกี่ยวกับเว็ปไซต์ บริการ และแอ็พพลิเคชั่น ทางบริษัทจะให้บริการเป็นภาษาไทยเท่านั้น
2.ทางบริษัทไม่มีหน้าที่ในการตอบคำถามทั้งหมดแก่ผู้ใช้บริการ ในเรื่องของเว็ปไซต์ บริการ และแอ็พพลิเคชั่น
3.กรณีที่ผู้ใช้บริการจะถามคำถามเกี่ยวกับเว็ปไซต์ บริการและแอ็พพลิเคชั่นกับทางบริษัทนั้น ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการตามที่บริษัทกำหนดไว้

ข้อที่ 6 (การยกเลิกสัญญา)

1.ในกรณีที่ผู้ใช้บริการซึ่งถูกระงับการใช้บริการตามข้อที่ 4 ของข้อตกลงในการใช้งานนี้ ไม่แก้ไขปัญหาอันเป็นสาเหตุให้ถูกระงับการใช้บริการ แม้จะได้รับการแจ้งตักเตือนจากทางบริษัทเป็นเวลาตามที่กำหนดแล้วก็ตาม ทางบริษัทสามารถยกเลิกสัญญาการใช้บริการได้โดยแจ้งตามวิธีการที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้ และในกรณีนี้ทางบริษัทสามารถยกเลิกสัญญาการใช้บริการอื่นทั้งหมดได้เช่นเดียวกับสัญญาการใช้บริการนี้
2.กรณีที่ทางบริษัทเห็นว่าเข้าข่ายละเมิดข้อ12 "ข้อห้ามการกระทำ" หรือข้อ 4 "การระงับการใช้บริการ" ตามข้อตกลงในการใช้งานนี้ และเป็นอุปสรรคกีดขวางต่อการดำเนินงานของทางบริษัท ทางบริษัทสามารถระงับการใช้งานได้ในทันทีโดยไม่ต้องแจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และในกรณีนี้ทางบริษัทสามารถยกเลิกสัญญาการใช้บริการอื่นทั้งหมดได้เช่นเดียวกับสัญญาการใช้บริการ
3.ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการอันเนื่องจากการยกเลิกสัญญาตามเนื้อความในข้อนี้

ข้อที่ 7 (ทรัพย์สินทางปัญญา)

1.เกี่ยวกับกฏหมายด้านลิขสิทธิ์ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นบริการต่างๆ ที่บริษัทเป็นผู้นำเสนอแก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น รูปภาพ วิดีโอ เพลง ข้อความ โปรแกรม ข้อมูลข่าวสาร หรืออื่นๆนั้น (หลังจากนี้จะเรียกว่า "คอนเทนต์") ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
2.ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดคอนเทนต์ที่ส่งผ่านบริการของบริษัทได้ด้วยแอ็พพลิเคชั่นที่รองรับเท่านั้น ลูกค้าไม่สามารถนำไปตีพิมพ์ใหม่ เลียนแบบ แก้ไข เก็บสะสม การทำReverse Engineering หรือส่งต่อโดยไม่ได้รับอนุญาติจากบริษัท
3.ลูกค้าต้องไม่มีพฤติกรรมในการละเมิดหรือกระทำการรุกล้ำก้าวก่ายเกี่ยวกับบริการนี้ทั้งของบริษัทและบุคคลที่สาม
4.ลูกค้าไม่สามารถใช้งานคอนเทนต์เกินขอบเขตที่กฏหมายลิขสิทธิ์ได้กำหนดเอาไว้ได้
5.กรณีที่ลูกค้ากระทำการผิดต่อเงื่อนไขหรือกฏหมายแล้วนั้น ลูกค้าจะต้องเป็นรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยบริษัทและบุคคลที่สามจะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในความผิดนั้นๆ

ข้อที่ 8 (เครื่องหมายการค้า)

เครื่องหมายการค้า โลโก้ และเครื่องหมายบริการ เป็นต้น (ต่อจากนี้จะเรียกรวมว่าเครื่องหมายการค้า) ที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์นี้นั้น เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทหรือบุคคลที่สาม หรือเป็นเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ลงทะเบียน
ตามข้อตกลงนี้ บริษัทไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิ์ในการโอนกรรมสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายการค้าที่บุคคลที่สามเป็นผู้ถือครอง หรือสิทธิในการอนุมัติการใช้งานใดๆ ทั้งสิ้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนการค้าเอง
อีกทั้ง ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ยื่นความจำนงในการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ทางการคิดค้นและออกแบบตัวสินค้า เครื่องหมายการค้า (สิทธิรวมสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ทางการคิดค้นและออกแบบตัวสินค้าอยู่ด้วย) ทั้งการยื่นลงทะเบียนตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (สิทธิด้านโปรแกรม เอกสาร วิธีการ โมดูลและอื่นๆ) หรือการยื่นลงทะเบียนการเปลี่ยนแปลงสถานที่ หรือการเป็นผู้ใช้สิทธินั้นๆ เอง

ข้อที่ 9 (การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว)

1.บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลอาทิเช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ สถานะในการใช้บริการหรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่บุคลลที่สาม ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้
a.กรณีได้รับการยอมรับจากลูกค้าแล้ว
b.กรณีที่ได้ถูกร้องขอตามกฏหมายเป็นต้น
c.กรณีที่มีการนำเสนอโดยที่ไม่สามารถพิสูจน์การมีตัวตนได้
d.กรณีที่มีการชำระค่าบริการโดยบัตรเครดิต บริษัทของอนุญาตในการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ากับบริษัทเพื่อยืนยันข้อมูลต่างๆ รวมทั้งกรณีที่ถูกร้องขอข้อมูลส่วนตัวจากบัตรเครดิตหรือสถาบันการเงิน รวมทั้งกรณีที่บริษัทเห็นแล้วว่าสมควรเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ
2.กรณีที่ลูกค้าใช้บัตรเครดิตในการชำระค่าบริการ ข้อมูลที่เกี่ยวกับบัตรเครดิตจะถูกเก็บร้กษาไว้ทำวิธีการเก็บรักษาตามที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วของแต่ละบริษัทบัตรเครดิต และจะถูกเก็บรักษาโดยที่ลูกค้าสามารถทำการเข้าถึง แก้ไข ลบได้ด้วยตัวลูกค้าเอง

ข้อที่ 10 (การห้ามโอนสิทธิ)

ลูกค้าไม่สามารถทำการถ่ายโอนหรือย้าย สิทธิหรือหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้แก่บุคคลที่สามได้

ข้อที่ 11 (ความรับผิดชอบต่อตนเอง)

1.ไม่ว่าจะเกิดความผิดพลาดหรือความเสียหายใดๆ ก็ตามในการใช้บริการที่บริษัทเป็นผู้ให้บริการ บริษัทของดรับความผิดชอบทุกประการ
2.บริการหรือข้อมูลที่นำเสนออยู่ สิ่งที่ถูกจินตนาการขึ้นภายในเกม ไม่ว่าจะเป็นเงินสมมติ ไอเท็มสมมติหรืออื่นๆ นั้นไม่ได้มีการประกันว่าจะคงอยู่ตลอดไป
3.บริษัทไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเกิดความเสียหายใดๆ กับบริการหรือข้อมูลที่นำเสนออยู่ สิ่งที่ถูกจินตนาการขึ้นภายในเกม ไม่ว่าจะเป็นเงินสมมติ ไอเท็มสมมติหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ทั้งหมด (ความล่าช้า การล้มเหลว การดำเนินการผิดพลาด การชักช้าจนเกิดกำหนด การเปลี่ยงแปลง การชะวัก การยกเลิกกระทันหัน ความเสียหายต่างๆ ในการเชื่อมโยงข้อมูล)

ข้อที่ 12 (ข้อห้าม)

1.เกี่ยวกับการบริการทั่วไป
a.พฤติกรรมในการตั้งใจทำให้เกิดความขัดข้องในการใช้งาน การแก้ไขปลอมแปลงพารามิเตอร์ การแก้ไขปลอมแปลงโปรแกรม หรือการวิเคราะห์แยกแยะโดยการถอดออก การวิเคราะห์แยกแยะด้วยวิธีอื่น
b.พฤติกรรมในการตั้งใจใช้งานด้วยวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกต้องจนก่อให้เกิดความขัดข้องหรือความเสียหายในโปรแกรม หรือพฤติกรรมยุยงให้ผู้ใช้อื่นกระทำการที่ก่อให้เกิดความขัดข้องหรือความเสียหายในโปรแกรม
c.พฤติกรรมในการแก้ไขปลอมแปลง ยกเลิกข้อมูลที่ถูกโพสอยู่ในเว็บไซต์ หรือพฤติกรรมการทดลองต่างๆ
d.พฤติกรรมที่ส่งผลให้เกิดการกีดกั้น เครือข่าย การจัดการบริการของระบบ
e.พฤติกรรมในการขัดขวางการส่งสัญญาณ การรับสัญญาณ การลักลอบเข้าเซิร์ฟเวอร์ของบริการ หรือการแย่งข้อมูลต่างๆ
f.พฤติกรรมการโพสหรือส่งไวรัสที่ก่อให้เกิดผลร้ายกับโปรแกรม
g.พฤติกรรมในการทำให้ตัวละครให้เคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติ โดยเครื่องมือต่าง
h.พฤติกรรมในการปิดเครื่องโดยตั้งใจในระหว่างออนไลน์หรือระหว่างเล่นเกมเพื่อปิดเกม
i.พฤติกรรมในการโพสหรือส่ง Compression URL, Shorten URL, URL Forwarding หรือการโพสที่ผู้อื่นไม่ยินยอม การบังคับให้เข้า URL
j.พฤติกรรมการส่งโพสหรือส่ง Link หรือ URL ไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับการอนุญาตจากบริษัท
k.ลูกค้าที่มีพฤติกรรมการใช้เครื่องรับส่งสัญญาณเดียวกัน หมายเลขของโทรศัพท์เดียวกัน รหัสผ่านหลายรหัส
l.พฤติกรรมในการให้ลูกค้าที่ถูกลบบัญชี เนื่องจากมีพฤติกรรมละเมิดกฏต่างๆ กลับเข้ามาเล่นใหม่
m.พฤติกรรมในการซ่อนที่อยู่ในการส่งคอนเทนต์ที่ถูกส่งผ่านบริการของบริษัท หรือการปรับเปลี่ยนแก้ไขเฮดเดอร์เพื่อทำการสวมรอยต่างๆ
2.เกี่ยวกับการสื่อสารและข้อมูลส่วนตัว
a.พฤติกรรมในการเผยแพร่ชื่อ ที่อยู่ รูปหรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของบริษัทหรือบุคคลที่สาม
b.พฤติกรรมในการละเมิดสิทธิ สิทธิส่วนบุคคล การทำให้เสียชื่อเสียง ละเมิดความเป็นส่วนตัว ความเชื่อใจ ของบริษัทหรือบุคคลที่สาม
c.พฤติกรรมการกล่าววาจาว่าร้าย การลบหลู่ดูหมิ่น การล่วงละเมิดทางเพศ หรือด้านอื่นๆ ทั้งเชิงเศรษฐกิจหรือด้านสุขภาพจิตที่ก่อนให้เกิดความเสียหายกับบุคคลที่สาม
d.พฤติกรรมการแสดงออกที่ส่อให้เกิดแบ่งแยก ไม่ว่าจะเป็นชนเผ่า เชื้อชาติ เพศ อายุ หรืออื่นๆ
e.พฤติกรรมในการปลอมแปลงเป็นผู้อื่นที่ไม่ใช่ตนเอง ใช้ชื่อคล้ายกับผู้ใช้อื่นเพื่อให้เกิดการเข้าใจผิด หรือการใช้งานบริการด้วยวัตถุประสงค์ที่ต่างจากวัตถุประสงค์จริง
f.พฤติกรรมการสวมรอยชื่อของผู้อื่น หรือการสวมรอยชื่อขององค์กร
g.พฤติกรรมการสวมรอยเป็นพนักงานของบริษัท หรือเจ้าหน้าที่ซัพพอร์ต
h.พฤติกรรมในการแจ้งข่าวที่มีวัตถุประสงค์ให้บุคคลที่สามเกิดความหวาดกลัว
i.พฤติกรรมในการใช้บริการของบริษัทเพื่อสร้างความสัมพันธ์อื่นๆ
j.พฤติกรรมในการล่อลวงหรือชักชวนให้ผู้อื่นออกมาพบหรือนัดเจอ
k.พฤติกรรมในการโพสหรือส่งเบอร์โทร อีเมล์ ไอดีของเว็บไซต์อื่นหรือรหัสผ่าน หรือข้อมูลอื่นๆ
l.พฤติกรรมเข้าข่ายการเป็นแสปมดังต่อไปนี้
①ข้อความแสปม (พฤติกรรมที่ผู้เล่นหนึ่งคนหรือหลายคนเขียน โพสหรือการส่งข้อความซ้ำๆ ข้อความที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันตามบอร์ดหรือที่ที่จัดไว้ให้ของเกม
②คำที่เป็นแสปม (พฤติกรรมที่ผู้เล่นหนึ่งคนหรือหลายคนเขียน โพสข้อความ หรือการส่งข้อความ ที่ไม่เกี่ยวข้อง ไม่มีใจความสำคัญ ไม่มีความหมายตามบอร์ดหรือที่ที่จัดไว้ให้ของเกม
③พฤติกรรมอื่น ที่บริษัทเห็นว่าเข้าข่ายแสปม
m.พฤติกรรมในพูดคุย ประกาศ ลงโฆษณาโดยมีวัตุประสงค์ในการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ของกับคอนเทนต์ที่มาจากบริการนี้ (เงินสมมติหรือไอเท็มสมมติต่างๆ)
n.พฤติกรรมในการรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าคนอื่น
3.ศีลธรรม・ศาสนา การเมือง・จรรยาบรรณทางธุรกิจ
a.การโพสหรือส่งข้อมูลหรือเนื้อหาที่ส่อถึงการลามก อนาจาร ทารุณกรรม
b.พฤติกรรมที่เชื่อมโยงกับการละเมิดกฏหมายทั้งการหลองลวง ยาเสพติด การค้าประเวณีเด็ก การล่อลวงให้โอนเงินหรือการซื้อขายเครื่องมือสื่อสารอย่างผิดกฏหมาย
c.พฤติกรรมในการนำเสนอ ชักชวน ล่อลวงเพื่อทำเรื่องผิดกฏหมาย
d.พฤติกรรมในการโพสหรือส่งรูปที่เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรม สถานที่เกิดเหตุ ศพ รูปที่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีความโหดร้าย ทารุณอื่นๆ หรือรูปหรือเนื้อหาที่เชื่อมโยงไปยังสิ่งเหล่านั้นได้
e.พฤติกรรมในการชักชวน ล่อลวง สนับสนุน ให้มีการฆ่าตัวตาย ฆ่าตัวตายหมู่ ทำร้ายตัวเอง หรือการใช้ยาเสพติด
f.พฤติกรรมในการชักชวนเข้ากลุ่มที่ไม่รับการอนุญาติจากบริการของบริษัท การชักชวนเข้าศาสนา แชร์ลูกโซ่
g.พฤติกรรมที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองก่อนการเลือกตั้ง (รวมถึงพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกัน) หรือการก่อให้เกิดความขัดแย้งกันทางการเมือง
h.พฤติกรรมในการโพสหรือส่งข้อความเพื่อโฆษณา ประกาศทางการค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัท
i.พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขาย แลกเปลี่ยน สินค้า สิทธิและบริการที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัท
4.อื่นๆ
a.พฤติกรรมในการละเมิดสิทธิ ทั้งลิขสิทธิ์ ทรัยพ์สินทางปัญญา สิทธิในภาพถ่าย เครื่องหมายการค้าของบริษัทหรือบุคคลที่สาม
b.พฤติกรรมที่ทางบริษัทเห็ยว่าเป็นการละเมิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม หรือสามัญสำนึก หรือข้อตกลง หรือสิทธิของบุคคลที่สาม
c.พฤติกรรมอื่นๆ ที่บริษัทเห็นว่าไม่สมควร

ข้อที่ 13 (การงดแสดงความรับผิดชอบ)

1.บริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งลูกค้าล่วงหน้าในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังข้อต่างๆ ที่แสดงอยู่ด้านล่าง โดยสามารถระงับการให้บริการกลางคันหรือการยุติการให้บริการได้
a.กรณีที่มีการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ซอฟท์แวร์ เครื่องส่งสัญญาณตามเวลาที่กำหนดเอาไว้ หรือในกรณีฉุกเฉิน
b.กรณีที่เกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติ จนก่อให้เกิดความขัดข้องในการให้บริการ
c.กรณ๊ที่เกิดไฟไหม่้ ไฟดับ หรืออุบัติเหตุอื่นๆ จนก่อให้เกิดความขัดข้องในการให้บริการ
d.กรณีที่เกิดสงคราม การต่อสู้ การเกิดความไม่สงบ การจราจล ข้อพิพาทแรงงาน จนก่อให้เกิดความขัดข้องในการให้บริการ
e.กรณีอื่นๆ ที่บริษัทลงมติว่าสมควรแก่การระงับ
2.บริษัทจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดกับลูกค้าที่เกี่ยวกับการใช้บริการโดยตรง โดยมีการชำระค่าเสียหายสูงสุดตามที่บริษัทกำหนดเอาไว้แล้ว หากเกิดความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากบริการของบริษัทโดยตรง บริษัทจะไม่ชำระค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
3.หากเกิดความเสียหายทีเกิดจากการใช้บริการทั้งหมดนี้ (ความล่าช้า การส่งล้มเหลว ความผิดพลาด ความล่าช้าของระบบ การระงับข้อมูล หรือข้อความสูญหาย ความผิดพลาดที่เกิดจากตัวเครื่อง การใช้งานด้วยวิธีที่ผิด หรือความเสียหายอื่นๆ ) บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างหนักจากการบริการของบริษัท
4.กรณีทีเครื่องให้บริการของบริษัทเสีย มีปัญหา ไฟดับ หรือกรณีที่สายรับส่งสัญญาณมีปัญหาโดยที่บริษัทไม่อาจหาสาเหตุได้ จนทำให้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าสูญหาย หรือการเกิดความเสียหายกับระบบจนทำให้ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ สูญหาย การส่งข้อมูลล่าช้า บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
5.กรณีที่ศาลตัดสินว่าบริษัทจำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น บริษัทจะรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อลูกค้าที่เกี่ยวกับการใช้บริการโดยตรง โดยมีการชำระค่าเสียหายสูงสุดตามที่บริษัทกำหนดเอาไว้แล้ว หากเกิดความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากบริการของบริษัทโดยตรง บริษัทจะไม่ชำระค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
6.ลูกค้าควรใช้วิจารญาณในการเล่นเกม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทั้งทางด้านสังคม จิตใจ ร่างกาย ซึ่งหากเกิดปัญหาใดๆ ขึ้น บริษัทจะไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
7.ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับเครื่องมือสื่อสารหรือการจัดการไอดีของโทรศัพท์ทั้งหมด
8.ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้บริการ และหากเกิดปัญหากับบุคคลที่สามจากการใช้บริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและรับภาระค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ยทั้งหมด
9.กรณีที่ลูกค้าไม่พร้อมที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการสมัครใช้บริการ ลูกค้าจะต้องยอมรับหากมีการเสียสิทธิ์ต่างๆ อันเนื่องจากความไม่พร้อมของข้อมูลของลูกค้าเอง
10.บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าบริการที่เกิดจากการระงับการบริการ (ค่าโทรศัพท์ ค่าส่งสัญญาณ ค่าใช้บริการเกมเป็นต้น)
11.บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความขัดข้องที่เกิดจากการใช้บริการของทั้งลูกค้าและบุคคลที่สาม อีกทั้งบริษัทจะให้บริการในขอบเขตที่บริษัทสามารถให้บริการได้ ลูกค้าจะต้องยอมรับว่าบริษัทจะไม่รับประกันต่อความบกพร่องที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
12.บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อลูกค้าและบุคคลที่สามหากมีการเสียสิทธิและประโยชน์ในการใช้งาน (รวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นกับแอพพลิเคชั่นที่ไม่เกี่ยวแอพพลิเคชั่นนี้ ข้อมูล อุปกรณ์ใดๆ ก็ตาม)
13.บริษัทสามารถเรียกร้องค่าเสียหายและความรับผิดชอบจากลูกค้าได้ หากลูกค้ามีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับทางบริษัท
14.เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อห้ามในการใช้งานบริการ บริษัทจะทำการส่งข้อความเพื่อยินยันข้อมูลของลูกค้า
15.กรณีที่เกิดความเสียหายจากการใช้บริการกับบุคคลที่สาม หรือกรณีที่ลูกค้าเกิดการพิพาทกับบุคคลที่สาม ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ย และหากบริษัทถูกบุคคลที่สามเรียกร้องค่าเสียหาย บริษัทอาจจะจ้างทนายความเพื่อสู้คดี และลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับชอบต่อค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด
16.บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากมีการระงับหรือกีดกันการใช้บริการที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด เนื่องจากกรณีที่บริษัทเห็นว่าลูกค้ามีพฤติกรรมละเมิดข้อตกลงข้อที่ 12 (ข้อห้าม) รวมทั้งกรณีอื่นๆ ที่บริษัทเห็นว่าไม่สมควร
17.บริษัทจะรับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับลูกค้า หากลูกค้าได้ทำการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ ยกเว้นกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดร้ายแรง และในกรณีที่เกิดผลใดๆกับบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทจะไม่รับชอบใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อที่ 14 (การไกล่เกลี่ย・เขตอำนาจ)

ข้อตกลงนี้รวมตั้งแต่การก่อตั้ง ประสิทธิผล การตีความหมาย และการปฎิบัติตามคำสั่งนั้น ได้มีการตีความตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นและมีการบังคับใช้ข้อกฏหมายตามกฏหมายของประเทศญี่ปุ่นได้บัญญัติไว้
กรณีเกิดข้อพิพากระหว่างลูกค้าเกี่ยวกับบริการนี้หรือข้อตกลงนี้ บริษัทจะขอทำการประชุมหารือเพื่อไกล่เกลี่ยด้วยความเต็มใจ แต่หากในกรณีที่ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ บริษัทขอทำการยื่นฟ้องร้องเพื่อให้ศาลที่มีอำนาจโดยตรงเป็นผู้ดำเนินการตัดสิน

ข้อที่ 15 (การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง)

1.กรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้งานใดๆ ก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธื์ในเปลี่ยนแปลงโดยงดการแจ้งล่วงหน้าแก่ลูกค้า
2.หลังการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้งานแล้ว ลูกค้ายังคงใช้บริการของบริษัท บริษัทจะถือว่าลูกค้าได้ยอมรับในข้อตกลงการใช้งานนี้เช่นกัน
ประกาศใช้ วันที่ 25 กันยายน ค.ศ. 2014
ประกาศใช้ วันที่ 6 ตุลาคม ค.ศ. 2021